پنج شنبه 27 مهر 1396  
ارسال شده در تاریخ: 17 مهر 1391
واحدها و مراکز

نام مركز/واحد:مركز مشهد

آدرس:بلوار معلم – معلم 71 – دانشگاه پيام نور مركز مشهد- صندوق پستي 433- 91735

تلفن : 05138683002 و 05138680904

دورنگار: 05138683936

آدرس اينترنتي: http://www.pnum.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnum.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

نام مركز/واحد:مركز سبزوار

آدرس: سی متری دانشگاه - بلوار دکتر سیادتی- دانشگاه پیام نور سبزوار

تلفن : 44642095-051

دورنگار:44641788-051

آدرس اينترنتي: http://www.pnusab.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز نيشابور

آدرس: کیلومتر 7 جاده باغرود-دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور

تلفن: 42610017-051 و 42611249-051

دورنگار: 42610850-051

آدرس اينترنتي: http://www.pnuney.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز تربت حيدريه

آدرس: شهرک ولی عصر(ع)-دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه

تلفن: 52292065-051

دورنگار:52292065-051

آدرس اينترنتي: http://trh.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز قوچان

آدرس: کیلومتر 4 جاده قوچان- مشهد، دانشگاه پیام نور مرکز قوچان

تلفن: 3-47248882-051 و 2-47245861-051

دورنگار: 47343115-051 و 47245863-051

آدرس اينترنتي: http://www.pnughn.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:مركز كاشمر

آدرس: ضلع شرقی بلوار سید مرتضی-دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر

تلفن:55250704-051

دورنگار: 051-552507010

آدرس اينترنتي: http://kashmar.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز فريمان

آدرس: جاده کمربندی- خیابان سد- دانشگاه پیام نور فریمان

تلفن: 4-34620101-051 و 34623075-051

دورنگار: 34622412-051

آدرس اينترنتي: http://www.pnufariman.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز گناباد

آدرس: خیابان شوریده-میدان فردوس- دانشگاه پیام نور مرکز گناباد

تلفن: 3-57259200-051

دورنگار:57259204-051

آدرس اينترنتي: http://gonabad.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد چناران

آدرس: خیابان شهید بهشتی-شهید بهشتی 2-دانشگاه پیام نور واحد چناران

تلفن:46131212-051

دورنگار: 46131212-051

آدرس اينترنتي: http://chenaran.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد بجستان

آدرس:بلوار معلم پشت مدرسه شبانه روزی امام رضا (ع) - دانشگاه پیام نور واحد بجستان

تلفن: 56526564-051 و 56526565-051 و 56526625-051

دورنگار:56526425-051

آدرس اينترنتي: http://bajestan.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد تربت جام

آدرس: تربت جام بلوار امام خمینی انتهای کوچه تامین اجتماعی دانشگاه پیام نور تربت جام

تلفن: 52521800-051

دورنگار:52511900-051

آدرس اينترنتي: http://tjampnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد خواف

آدرس: ميدان معلم - بلوار ولي عصر(ع) - خيابان دانشگاه - صندوق پستی 135 - دانشگاه پیام نور واحد خواف

تلفن: 7-54229315-051

دورنگار:54227001-051

آدرس اينترنتي: http://khaf.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد عشق آباد

آدرس: کیلومتر 17 جاده نیشابور-کاشمر، دانشگاه پیام نور واحد عشق آباد

تلفن: 42728434-051

دورنگار: 42723842-051

آدرس اينترنتي: http://eshqabad.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك: eshghabad.amoozesh@pnurazavi.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد فيروزه

آدرس: شهر فیروزه-بلوار ولایت-فردوسی 1-دانشگاه پیام نور واحد فیروزه

تلفن: 1-43522220-051

دورنگار:43522320-051

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد قدمگاه

آدرس: قدگاه رضوی-بلوار امام- جنب استادیوم ورزشی-دانشگاه پیام نور واحد قدمگاه

تلفن: 43223717-051

دورنگار:43224515-051

آدرس اينترنتي: http://qadamgah.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد درود

آدرس: انتهای خیابان امام خمینی- ساختمان مهمانسرای جهانگردی سابق

تلفن: 43233294-051

دورنگار:43233293-051

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد درگز

آدرس: کیلومتر 1 جاده قوچان-جنب پمپ گاز-دانشگاه پیام نور درگز

تلفن: 2-46231900-051

دورنگار:46229291-051

آدرس اينترنتي: http://dargaz.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد جوين

آدرس: دفتر مرکزی به سمت کشت و صنعت- کیلومتر اول- دانشگاه پیام نور واحد جوین

تلفن: 3-45223191-051

دورنگار:45223191-051

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد جغتاي

آدرس: بلوار آزادگان- روبروی اداره پست - دانشگاه پیام نور واحد جغتای

تلفن: 45623804-051

دورنگار:45623805-051

آدرس اينترنتي: http://joghatai.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد مه ولات

آدرس: شهرستان مه ولات، شهرفیض آباد- خیابان امام خمینی- جنب شهرداری فیض آباد-دانشگاه پیام نور واحد مه ولات

تلفن:9-56727067-051

دورنگار:56727071-051

آدرس اينترنتي: http://mahvelat.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد سرولايت

آدرس:سرولایت- شهر چکنه- دانشگاه پیام نور واحد سرولایت

تلفن: 42073910-051

دورنگار: 42073912-051

آدرس اينترنتي: http://sarvelayat.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد رشتخوار

آدرس: انتهای خیابان امام خمینی- صندوق پستی 161- دانشگاه پیام نور واحد رشتخوار

تلفن: 56222121-051

دورنگار:56222125-051

آدرس اينترنتي: http://roshtkhar.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد خرو

آدرس:شهر خرو-بلوار امام رضا(ع)-خیابان شهید مطهری

تلفن:1-43268220-051

دورنگار:43268220-051

آدرس اينترنتي: http://kharv.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد سرخس

آدرس: خیابان عباس آباد- جنب فرمانداری- دانشگاه پیام نور واحد سرخس

تلفن: 34528500-051

دورنگار: 34528444-051

آدرس اينترنتي: http://sarakhs.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:مرکز تايباد

آدرس: تایباد- بلوار دانشگاه- روبروی صدا وسیما- کدپستی 9591933144 - دانشگاه پیام نور واحد تایباد

تلفن:54525718-051

دورنگار:54525718-051

آدرس اينترنتي: http://pnu-taybad.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

نام مركز/واحد:واحد بردسكن

آدرس: خیابان طالقانی- جنب راهنمایی و رانندگی- دانشگاه پیام نور واحد بردسکن

تلفن: 3-55428781-051

دورنگار: 55428784-051

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد كاخك

آدرس:خیابان هفت تیر-جنب مجموعه آموزشی شهید مفتح-دانشگاه پیام نور واحد کاخک

تلفن: 57374322-051

دورنگار: 57374172-051

آدرس اينترنتي: http://kakhk.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد كلات

آدرس: خیابان امام خمینی- بلوار امام رضا- جنب اداره برق- دانشگاه پیام نور واحد کلات

تلفن:34724420-051

دورنگار:34724421-051

آدرس اينترنتي: http://kalat.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد دوغارون

آدرس: تایباد-ابتدای جاده دوغارون-روبروی صداوسیما-کدپستی 9591933144 - دانشگاه پیام نور واحد دوغارون

تلفن: 9-54534290-051

دورنگار:54525718-051

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

 

نام مركز/واحد:واحد داورزن

آدرس:شهر داورزن-دانشگاه پیام نور واحد داورزن

تلفن:44924300-051

دورنگار:44924301-051

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد باخرز

آدرس:شهر باخرز- بلوار امام خمینی- دانشگاه پیام نور واحد باخرز

تلفن :54826027-051

دورنگار: 051-54826027

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

تاریخ آخرین ویرایش: 3 آذر 1395 - 13:07:00
اقدام کننده: اداره فناوری اطلاعات استان
تعداد مشاهده: 71677
آمار بازدید کنندگان
بازدید امروز: 1705 بازدید
بازدید دیروز: 4715 بازدید
بازدیدکنندگان امروز: 451 نفر
تعداد کل بازدیدها: 4943118 بازدید
تعداد کل بازدیدکنندگان:776250 نفر
میانگین بازدید روزانه یک هفته:3988 بازدید
خدمات الکترونیکی

سامانه رسیدگی به امور دانشجویان

سیستم برنامه ریزی هوشمند سهبا

سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه

شبکه آزمایشگاههای علمی ایران

شبکه علمی دانشگاه پیام نور

پست الکترونیک|درخواست

سیستم جامع پرسنلی

سامانه آزمایشگاهها

پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی  مقام معظم  رهبري

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

خدمات الکترونیکی خراسان رضوی

پورتال اداره خدمات دانشجویی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

پورتال دانشگاه پیام نور

خبرگزاری یوپنا

آخرین به روز رسانی سایت: 27 مهر 1396

صفحه اصلیدرباره ما | ارتباط با ما | نقشه سايت | تلفن ها