یکشنبه 6 اردیبهشت 1394  
ارسال شده در تاریخ: 17 مهر 1391
واحدها و مراکز

نام مركز/واحد:مركز مشهد

آدرس:بلوار معلم – معلم 71 – دانشگاه پيام نور مركز مشهد- صندوق پستي 433- 91735

تلفن :8680904 و 5-8683002

دورنگار: 05118683936

آدرس اينترنتي:www.pnum.ac.ir

پست الكترونيك:info@pnum.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

نام مركز/واحد:مركز سبزوار

آدرس: سی متری دانشگاه - بلوار دکتر سیادتی- دانشگاه پیام نور سبزوار

تلفن : 05712657533

دورنگار: 05712657531

آدرس اينترنتي: www.pnusab.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnusab.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز نيشابور

آدرس: کیلومتر 7 جاده باغرود-دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور

تلفن : 05516610017

دورنگار: 05516610750

آدرس اينترنتي: www.neishaboorpnu.ir

پست الكترونيك: info@neishaboorpnu.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز تربت حيدريه

آدرس: شهرک ولی عصر(ع)-دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه

تلفن :5-05312292003

دورنگار: 05312292065

آدرس اينترنتي: http://trh.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز قوچان

آدرس: کیلومتر 4 جاده قوچان- مشهد، دانشگاه پیام نور مرکز قوچان

تلفن : 3-2248882 , 2-2245861 (0581)

دورنگار: 2343115 و 2245863 (0581)

آدرس اينترنتي: www.pnughn.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnughn.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:مركز كاشمر

آدرس: ضلع شرقی بلوار سید مرتضی-دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر

تلفن : 2-05328250701

دورنگار: 05328250704

آدرس اينترنتي: http://kashmar.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز فريمان

آدرس: جاده کمربندی- خیابان سد- دانشگاه پیام نور فریمان

تلفن : 05126223075

دورنگار: 05126222412

آدرس اينترنتي: www.pnufariman.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnuf.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز گناباد

آدرس: خیابان شوریده-میدان فردوس- دانشگاه پیام نور مرکز گناباد

تلفن : 3-05337259200

دورنگار: 05337259204

آدرس اينترنتي: http://gonabad.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnu-gonabad.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد چناران

آدرس: خیابان شهید بهشتی-شهید بهشتی 2-دانشگاه پیام نور واحد چناران

تلفن : 1-05826229900

دورنگار: 05826231212

آدرس اينترنتي: http://chenaran.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد بجستان

آدرس:میدان طالقانی-دانشگاه پیام نور واحد بجستان

تلفن :5-05336226564

دورنگار: 05336226425

آدرس اينترنتي: http://bajestan.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد تربت جام

آدرس: تربت جام بلوار امام خمینی انتهای کوچه تامین اجتماعی دانشگاه پیام نور تربت جام

تلفن : 05282211800

دورنگار: 05282211811

آدرس اينترنتي: www.tjampnu.ac.ir

پست الكترونيك: info@tjampnu.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد خواف

آدرس: ميدان معلم - بلوار ولي عصر(ع) - خيابان دانشگاه - صندوق پستی 135

تلفن : 17-05324229315

دورنگار: 05324227001

آدرس اينترنتي: http://www.khafpnu.ac.ir

پست الكترونيك: info@khafpnu.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد عشق آباد

آدرس: کیلومتر 17 جاده نیشابور-کاشمر، دانشگاه پیام نور واحد عشق آباد

تلفن : 4-05524223843

دورنگار: 05524223842

آدرس اينترنتي: http://eshqabad.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد فيروزه

آدرس: شهر فیروزه-بلوار ولایت-فردوسی 1-دانشگاه پیام نور واحد فیروزه

تلفن :1-05524522220

دورنگار: 05524522320

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد قدمگاه

آدرس: قدگاه رضوی-بلوار امام- جنب استادیوم ورزشی-دانشگاه پیام نور واحد قدمگاه

تلفن : 05523223717

دورنگار: 05523224515

آدرس اينترنتي: http://qadamgah.razavi.pnu.ac.ir

http://www.pnughadamgah.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد درود

آدرس: میدان شهید-روبروی مسجد جامع

تلفن :0552322114

دورنگار: 05523232144

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد درگز

آدرس: کیلومتر 1 جاده قوچان-جنب پمپ گاز-دانشگاه پیام نور درگز

تلفن : 2-05825231900

دورنگار: 05825229291

آدرس اينترنتي: http://dargaz.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد جوين

آدرس: سبزوار-جوین-دانشگاه پیام نور واحد جوین

تلفن :1-05725293250

دورنگار: 05725293251

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد جغتاي

آدرس: خیابان آزادگان-آزادگان 9-دانشگاه پیام نور واحد جغتای

تلفن : 05725623804 و 05725623806

دورنگار: 05725623805

آدرس اينترنتي: http://joghatai.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد مه ولات

آدرس: شهرستان مه ولات، شهرفیض آباد- خیابان امام خمینی- جنب شهرداری فیض آباد-دانشگاه پیام نور واحد مه ولات

تلفن :05326727067-69

دورنگار: 05326727071

آدرس اينترنتي: http://mahvelat.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد سرولايت

آدرس:سرولایت- شهر چکنه- دانشگاه پیام نور واحد سرولایت

تلفن :05525273169

دورنگار: 05525273249

آدرس اينترنتي: http://sarvelayat.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد رشتخوار

آدرس:بلوار طالقانی-جنب کمیته امداد-دانشگاه پیام نور واحد رشتخوار

تلفن :05326222121

دورنگار: 05326222125

آدرس اينترنتي: http://roshtkhar.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد خرو

آدرس:شهر خرو-بلوار امام رضا(ع)-خیابان شهید مطهری

تلفن :1-05523268220

دورنگار: 05523266554

آدرس اينترنتي: http://kharv.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد سرخس

آدرس:خیابان فلسطین-روبروی بانک مرکزی-دانشگاه پیام نور واحد سرخس

تلفن :5-05125228443

دورنگار: 05125228444

آدرس اينترنتي: http://sarakhs.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:مرکز تايباد

آدرس:تایباد-بلوار دانشگاه-روبروی صداوسیما-کدپستی 9591933144

تلفن :7-05294234290

دورنگار: 05294225718

آدرس اينترنتي: www.pnu-taybad.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnu-taybad.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

نام مركز/واحد:واحد بردسكن

آدرس:خیابان قائم-جنب شورای اسلامی-دانشگاه پیام نور واحد بردسکن

تلفن :05327228781

دورنگار: 05327228784

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد كاخك

آدرس:خیابان هفت تیر-جنب مجموعه آموزشی شهید مفتح-دانشگاه پیام نور واحد کاخک

تلفن :2-05337374171

دورنگار: 05337374172

آدرس اينترنتي: http://kakhk.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد كلات

آدرس:انتهای بلوار امام رضا(ع)-دست راست- روبروی پمپ بنزین-دانشگاه پیام نور واحد کلات

تلفن :05122724420

دورنگار: 05122724421

آدرس اينترنتي: http://kalat.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد دوغارون

آدرس:تایباد-ابتدای جاده دوغارون-روبروی صداوسیما-کدپستی 9591933144

تلفن : 7-05294234290

دورنگار: 05294225718

آدرس اينترنتي: www.pnu-taybad.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnu-taybad.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

 

نام مركز/واحد:واحد داورزن

آدرس:شهر داورزن-دانشگاه پیام نور واحد داورزن

تلفن :05724224020 و 05724223630

دورنگار: 05724223641

آدرس اينترنتي: www.pnudavarzan.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnudavarzan.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد باخرز

آدرس:شهر باخرز-دانشگاه پیام نور واحد باخرز

تلفن :05294824444

دورنگار: 05294824444

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

تاریخ آخرین ویرایش: 25 فروردین 1394 - 13:21:03
اقدام کننده: اداره فناوری اطلاعات استان
تعداد مشاهده: 42406
آمار بازدید کنندگان
بازدید امروز: 2802 بازدید
بازدید دیروز: 3431 بازدید
بازدیدکنندگان امروز: 360 نفر
تعداد کل بازدیدها: 1612932 بازدید
تعداد کل بازدیدکنندگان:328415 نفر
میانگین بازدید روزانه یک هفته:2750 بازدید
خدمات الکترونیکی

سیستم برنامه ریزی هوشمند سهبا

سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه

پست الکترونیک|درخواست

سیستم اتوماسیون تغذیه

سیستم جامع پرسنلی

سامانه آزمایشگاهها

پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی  مقام معظم  رهبري

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

صندوق  قرض  الحسنه  کارکنان

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

پورتال دانشگاه پیام نور

آخرین به روز رسانی سایت: 6 اردیبهشت 1394

صفحه اصلیدرباره ما | ارتباط با ما | نقشه سايت | تلفن ها