سه شنبه 1 مهر 1393  
ارسال شده در تاریخ: 17 مهر 1391
واحدها و مراکز

نام مركز/واحد:مركز مشهد

آدرس:بلوار معلم – معلم 71 – دانشگاه پيام نور مركز مشهد- صندوق پستي 433- 91735

تلفن :8680904 و 5-8683002

دورنگار: 05118683936

آدرس اينترنتي:www.pnum.ac.ir

پست الكترونيك:info@pnum.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

نام مركز/واحد:مركز سبزوار

آدرس: سی متری دانشگاه - بلوار دکتر سیادتی- دانشگاه پیام نور سبزوار

تلفن : 05712657533

دورنگار: 05712657531

آدرس اينترنتي: www.pnusab.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnusab.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز نيشابور

آدرس: کیلومتر 7 جاده باغرود-دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور

تلفن : 05516610017

دورنگار: 05516610750

آدرس اينترنتي: www.neishaboorpnu.ir

پست الكترونيك: info@neishaboorpnu.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز تربت حيدريه

آدرس: شهرک ولی عصر(ع)-دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه

تلفن :5-05312292003

دورنگار: 05312292065

آدرس اينترنتي: http://trh.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز قوچان

آدرس: کیلومتر 4 جاده قوچان- مشهد، دانشگاه پیام نور مرکز قوچان

تلفن : 3-2248882 , 2-2245861 (0581)

دورنگار: 2343115 و 2245863 (0581)

آدرس اينترنتي: www.pnughn.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnughn.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:مركز كاشمر

آدرس: ضلع شرقی بلوار سید مرتضی-دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر

تلفن : 2-05328250701

دورنگار: 05328250704

آدرس اينترنتي: http://kashmar.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز فريمان

آدرس: جاده کمربندی- خیابان سد- دانشگاه پیام نور فریمان

تلفن : 05126223075

دورنگار: 05126222412

آدرس اينترنتي: www.pnufariman.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnuf.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز گناباد

آدرس: خیابان شوریده-میدان فردوس- دانشگاه پیام نور مرکز گناباد

تلفن : 3-05337259200

دورنگار: 05337259204

آدرس اينترنتي: http://gonabad.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnu-gonabad.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد چناران

آدرس: خیابان شهید بهشتی-شهید بهشتی 2-دانشگاه پیام نور واحد چناران

تلفن : 1-05826229900

دورنگار: 05826231212

آدرس اينترنتي: http://chenaran.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد بجستان

آدرس:میدان طالقانی-دانشگاه پیام نور واحد بجستان

تلفن :5-05336226564

دورنگار: 05336226425

آدرس اينترنتي: http://bajestan.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد تربت جام

آدرس: تربت جام بلوار امام خمینی انتهای کوچه تامین اجتماعی دانشگاه پیام نور تربت جام

تلفن : 05282211800

دورنگار: 05282211811

آدرس اينترنتي: www.tjampnu.ac.ir

پست الكترونيك: info@tjampnu.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد خواف

آدرس: ميدان معلم - بلوار ولي عصر(ع) - خيابان دانشگاه - صندوق پستی 135

تلفن : 17-05324229315

دورنگار: 05324227001

آدرس اينترنتي: http://www.khafpnu.ac.ir

پست الكترونيك: info@khafpnu.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد عشق آباد

آدرس: کیلومتر 17 جاده نیشابور-کاشمر، دانشگاه پیام نور واحد عشق آباد

تلفن : 4-05524223843

دورنگار: 05524223842

آدرس اينترنتي: http://eshqabad.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد فيروزه

آدرس: شهر فیروزه-بلوار ولایت-فردوسی 1-دانشگاه پیام نور واحد فیروزه

تلفن :1-05524522220

دورنگار: 05524522320

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد قدمگاه

آدرس: قدگاه رضوی-بلوار امام- جنب استادیوم ورزشی-دانشگاه پیام نور واحد قدمگاه

تلفن : 05523223717

دورنگار: 05523224515

آدرس اينترنتي: http://qadamgah.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد درود

آدرس: میدان شهید-روبروی مسجد جامع

تلفن :0552322114

دورنگار: 05523232144

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد درگز

آدرس: کیلومتر 1 جاده قوچان-جنب پمپ گاز-دانشگاه پیام نور درگز

تلفن : 2-05825231900

دورنگار: 05825229291

آدرس اينترنتي: http://dargaz.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد جوين

آدرس: سبزوار-جوین-دانشگاه پیام نور واحد جوین

تلفن :1-05725293250

دورنگار: 05725293251

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد جغتاي

آدرس: خیابان آزادگان-آزادگان 9-دانشگاه پیام نور واحد جغتای

تلفن : 05725623804 و 05725623806

دورنگار: 05725623805

آدرس اينترنتي: http://joghatai.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد مه ولات

آدرس: شهرستان مه ولات، شهرفیض آباد- خیابان امام خمینی- جنب شهرداری فیض آباد-دانشگاه پیام نور واحد مه ولات

تلفن :05326727067-69

دورنگار: 05326727071

آدرس اينترنتي: http://mahvelat.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد سرولايت

آدرس:سرولایت- شهر چکنه- دانشگاه پیام نور واحد سرولایت

تلفن :05525273169

دورنگار: 05525273249

آدرس اينترنتي: http://sarvelayat.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد رشتخوار

آدرس:بلوار طالقانی-جنب کمیته امداد-دانشگاه پیام نور واحد رشتخوار

تلفن :05326222121

دورنگار: 05326222125

آدرس اينترنتي: http://roshtkhar.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد خرو

آدرس:شهر خرو-بلوار امام رضا(ع)-خیابان شهید مطهری

تلفن :1-05523268220

دورنگار: 05523266554

آدرس اينترنتي: http://kharv.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد سرخس

آدرس:خیابان فلسطین-روبروی بانک مرکزی-دانشگاه پیام نور واحد سرخس

تلفن :5-05125228443

دورنگار: 05125228444

آدرس اينترنتي: http://sarakhs.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:مرکز تايباد

آدرس:تایباد-بلوار دانشگاه-روبروی صداوسیما-کدپستی 9591933144

تلفن :7-05294234290

دورنگار: 05294225718

آدرس اينترنتي: www.pnu-taybad.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnu-taybad.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

نام مركز/واحد:واحد بردسكن

آدرس:خیابان قائم-جنب شورای اسلامی-دانشگاه پیام نور واحد بردسکن

تلفن :05327228781

دورنگار: 05327228784

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد كاخك

آدرس:خیابان هفت تیر-جنب مجموعه آموزشی شهید مفتح-دانشگاه پیام نور واحد کاخک

تلفن :2-05337374171

دورنگار: 05337374172

آدرس اينترنتي: http://kakhk.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد كلات

آدرس:انتهای بلوار امام رضا(ع)-دست راست- روبروی پمپ بنزین-دانشگاه پیام نور واحد کلات

تلفن :05122724420

دورنگار: 05122724421

آدرس اينترنتي: http://kalat.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد دوغارون

آدرس:تایباد-ابتدای جاده دوغارون-روبروی صداوسیما-کدپستی 9591933144

تلفن : 7-05294234290

دورنگار: 05294225718

آدرس اينترنتي: www.pnu-taybad.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnu-taybad.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

 

نام مركز/واحد:واحد داورزن

آدرس:شهر داورزن-دانشگاه پیام نور واحد داورزن

تلفن :05724224020 و 05724223630

دورنگار: 05724223641

آدرس اينترنتي: www.pnudavarzan.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnudavarzan.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد باخرز

آدرس:شهر باخرز-دانشگاه پیام نور واحد باخرز

تلفن :05294824444

دورنگار: 05294824444

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

تاریخ آخرین ویرایش: 10 تیر 1393 - 17:12:27
اقدام کننده: اداره فناوری اطلاعات استان
تعداد مشاهده: 32528
آمار بازدید کنندگان
بازدید امروز: 1775 بازدید
بازدید دیروز: 2310 بازدید
بازدیدکنندگان امروز: 448 نفر
تعداد کل بازدیدها: 1109497 بازدید
تعداد کل بازدیدکنندگان:252033 نفر
میانگین بازدید روزانه یک هفته:1785 بازدید
خدمات الکترونیکی

 سیستم برنامه ریزی هوشمند سهبا

 سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه

 پست الکترونیک|درخواست

 سیستم اتوماسیون تغذیه

  سیستم جامع پرسنلی

پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی  مقام معظم  رهبري

پایگاه  اطلاع رسانی  دانشگاه پیام نور

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

صندوق  قرض  الحسنه  کارکنان

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

پورتال دانشگاه پیام نور

آخرین به روز رسانی سایت: 1 مهر 1393

صفحه اصلیدرباره ما | ارتباط با ما | نقشه سايت | تلفن ها