چهارشنبه 5 خرداد 1395  
ارسال شده در تاریخ: 17 مهر 1391
واحدها و مراکز

نام مركز/واحد:مركز مشهد

آدرس:بلوار معلم – معلم 71 – دانشگاه پيام نور مركز مشهد- صندوق پستي 433- 91735

تلفن : 05138683002 و 05138680904

دورنگار: 05138683936

آدرس اينترنتي: http://www.pnum.ac.ir

پست الكترونيك: info@pnum.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

نام مركز/واحد:مركز سبزوار

آدرس: سی متری دانشگاه - بلوار دکتر سیادتی- دانشگاه پیام نور سبزوار

تلفن : 44642095-051

دورنگار:44641788-051

آدرس اينترنتي: http://www.pnusab.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز نيشابور

آدرس: کیلومتر 7 جاده باغرود-دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور

تلفن: 42610017-051 و 42611249-051

دورنگار: 42610850-051

آدرس اينترنتي: http://www.neishaboorpnu.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز تربت حيدريه

آدرس: شهرک ولی عصر(ع)-دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه

تلفن: 52292065-051

دورنگار:52292065-051

آدرس اينترنتي: http://trh.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز قوچان

آدرس: کیلومتر 4 جاده قوچان- مشهد، دانشگاه پیام نور مرکز قوچان

تلفن: 3-47248882-051 و 2-47245861-051

دورنگار: 47343115-051 و 47245863-051

آدرس اينترنتي: http://www.pnughn.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:مركز كاشمر

آدرس: ضلع شرقی بلوار سید مرتضی-دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر

تلفن:55250704-051

دورنگار: 051-552507010

آدرس اينترنتي: http://kashmar.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز فريمان

آدرس: جاده کمربندی- خیابان سد- دانشگاه پیام نور فریمان

تلفن: 4-34620101-051 و 34623075-051

دورنگار: 34622412-051

آدرس اينترنتي: http://www.pnufariman.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: مركز گناباد

آدرس: خیابان شوریده-میدان فردوس- دانشگاه پیام نور مرکز گناباد

تلفن: 3-57259200-051

دورنگار:57259204-051

آدرس اينترنتي: http://gonabad.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد چناران

آدرس: خیابان شهید بهشتی-شهید بهشتی 2-دانشگاه پیام نور واحد چناران

تلفن:46131212-051

دورنگار: 46131212-051

آدرس اينترنتي: http://chenaran.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد بجستان

آدرس:بلوار معلم پشت مدرسه شبانه روزی امام رضا (ع) - دانشگاه پیام نور واحد بجستان

تلفن: 56526564-051 و 56526565-051 و 56526625-051

دورنگار:56526425-051

آدرس اينترنتي: http://bajestan.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد تربت جام

آدرس: تربت جام بلوار امام خمینی انتهای کوچه تامین اجتماعی دانشگاه پیام نور تربت جام

تلفن: 52521800-051

دورنگار:52511900-051

آدرس اينترنتي: http://tjampnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد خواف

آدرس: ميدان معلم - بلوار ولي عصر(ع) - خيابان دانشگاه - صندوق پستی 135 - دانشگاه پیام نور واحد خواف

تلفن: 7-54229315-051

دورنگار:54227001-051

آدرس اينترنتي: http://khaf.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد عشق آباد

آدرس: کیلومتر 17 جاده نیشابور-کاشمر، دانشگاه پیام نور واحد عشق آباد

تلفن: 42728434-051

دورنگار: 42723842-051

آدرس اينترنتي: http://eshqabad.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك: eshghabad.amoozesh@pnurazavi.ac.ir

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد فيروزه

آدرس: شهر فیروزه-بلوار ولایت-فردوسی 1-دانشگاه پیام نور واحد فیروزه

تلفن: 1-43522220-051

دورنگار:43522320-051

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد قدمگاه

آدرس: قدگاه رضوی-بلوار امام- جنب استادیوم ورزشی-دانشگاه پیام نور واحد قدمگاه

تلفن: 43223717-051

دورنگار:43224515-051

آدرس اينترنتي: http://qadamgah.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد درود

آدرس: انتهای خیابان امام خمینی- ساختمان مهمانسرای جهانگردی سابق

تلفن: 43233294-051

دورنگار:43233293-051

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد درگز

آدرس: کیلومتر 1 جاده قوچان-جنب پمپ گاز-دانشگاه پیام نور درگز

تلفن: 2-46231900-051

دورنگار:46229291-051

آدرس اينترنتي: http://dargaz.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد جوين

آدرس: دفتر مرکزی به سمت کشت و صنعت- کیلومتر اول- دانشگاه پیام نور واحد جوین

تلفن: 3-45223191-051

دورنگار:45223191-051

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد جغتاي

آدرس: بلوار آزادگان- روبروی اداره پست - دانشگاه پیام نور واحد جغتای

تلفن: 45623804-051

دورنگار:45623805-051

آدرس اينترنتي: http://joghatai.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد مه ولات

آدرس: شهرستان مه ولات، شهرفیض آباد- خیابان امام خمینی- جنب شهرداری فیض آباد-دانشگاه پیام نور واحد مه ولات

تلفن:9-56727067-051

دورنگار:56727071-051

آدرس اينترنتي: http://mahvelat.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد سرولايت

آدرس:سرولایت- شهر چکنه- دانشگاه پیام نور واحد سرولایت

تلفن: 42073910-051

دورنگار: 42073912-051

آدرس اينترنتي: http://sarvelayat.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد رشتخوار

آدرس: انتهای خیابان امام خمینی- صندوق پستی 161- دانشگاه پیام نور واحد رشتخوار

تلفن: 56222121-051

دورنگار:56222125-051

آدرس اينترنتي: http://roshtkhar.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد: واحد خرو

آدرس:شهر خرو-بلوار امام رضا(ع)-خیابان شهید مطهری

تلفن:1-43268220-051

دورنگار:43268220-051

آدرس اينترنتي: http://kharv.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد سرخس

آدرس: خیابان عباس آباد- جنب فرمانداری- دانشگاه پیام نور واحد سرخس

تلفن: 34528500-051

دورنگار: 34528444-051

آدرس اينترنتي: http://sarakhs.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:مرکز تايباد

آدرس: تایباد- بلوار دانشگاه- روبروی صدا وسیما- کدپستی 9591933144 - دانشگاه پیام نور واحد تایباد

تلفن:54525718-051

دورنگار:54525718-051

آدرس اينترنتي: http://pnu-taybad.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

نام مركز/واحد:واحد بردسكن

آدرس: خیابان طالقانی- جنب راهنمایی و رانندگی- دانشگاه پیام نور واحد بردسکن

تلفن: 3-55428781-051

دورنگار: 55428784-051

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد كاخك

آدرس:خیابان هفت تیر-جنب مجموعه آموزشی شهید مفتح-دانشگاه پیام نور واحد کاخک

تلفن: 57374322-051

دورنگار: 57374172-051

آدرس اينترنتي: http://kakhk.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد كلات

آدرس: خیابان امام خمینی- بلوار امام رضا- جنب اداره برق- دانشگاه پیام نور واحد کلات

تلفن:34724420-051

دورنگار:34724421-051

آدرس اينترنتي: http://kalat.razavi.pnu.ac.ir

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد دوغارون

آدرس: تایباد-ابتدای جاده دوغارون-روبروی صداوسیما-کدپستی 9591933144 - دانشگاه پیام نور واحد دوغارون

تلفن: 9-54534290-051

دورنگار:54525718-051

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

 

نام مركز/واحد:واحد داورزن

آدرس:شهر داورزن-دانشگاه پیام نور واحد داورزن

تلفن:44924300-051

دورنگار:44924301-051

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

 

 

نام مركز/واحد:واحد باخرز

آدرس:شهر باخرز- بلوار امام خمینی- دانشگاه پیام نور واحد باخرز

تلفن :54826027-051

دورنگار: 051-54826027

آدرس اينترنتي:

پست الكترونيك:

ليست اعضاي هيات علمي

ليست رشته هاي تحصيلي

تاریخ آخرین ویرایش: 2 دی 1394 - 15:18:17
اقدام کننده: اداره فناوری اطلاعات استان
تعداد مشاهده: 56254
آمار بازدید کنندگان
بازدید امروز: 3483 بازدید
بازدید دیروز: 4142 بازدید
بازدیدکنندگان امروز: 440 نفر
تعداد کل بازدیدها: 2963166 بازدید
تعداد کل بازدیدکنندگان:475884 نفر
میانگین بازدید روزانه یک هفته:3765 بازدید
خدمات الکترونیکی

سیستم برنامه ریزی هوشمند سهبا

سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه

شبکه آزمایشگاههای علمی ایران

شبکه علمی دانشگاه پیام نور

پست الکترونیک|درخواست

سیستم جامع پرسنلی

سامانه آزمایشگاهها

پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی  مقام معظم  رهبري

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

خدمات الکترونیکی خراسان رضوی

صندوق  قرض  الحسنه  کارکنان

پورتال اداره خدمات دانشجویی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

پورتال دانشگاه پیام نور

آخرین به روز رسانی سایت: 5 خرداد 1395

صفحه اصلیدرباره ما | ارتباط با ما | نقشه سايت | تلفن ها