نام کاربری و کلمه عبور همه در اولین ورود برابر است با کد ملی (بدون صفر ابتدا(

چنانچه نام کاربری و کلمه عبور شما کار نمیکند به مسئول امور اداری مرکز/واحد خود مراجعه نمایید.

 راهنماي ثبت كاركنان جديد در سیستم پرسنلی (ویژه مسئولان امور اداری کلیک کنید)

راهنمای تغییر کلمه عبور کارکنان در سیستم پرسنلی (ویژه مسئولان امور اداری کلیک کنید)

اگر هر یک از مسئولان امور اداری کلمه عبور خود را فراموش کردند باید به «مدیر امور اداری استان» مراجعه نمایند.

 

ورود به سیستم